TL – 上偏系列门锁

TL – 上偏心系列门锁

索斯科上偏心系列门锁提供的机械效益是通过把手驱动的上偏心操作将门板拉到一起并将其固定, 。此类门锁有多种尺寸可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。

Product Marketing
66 产品
产品 特质
  材料表面处理进入限制安装类型尺寸系列合规规格

快速信息

不锈钢 钝化处理 无限制 隐藏式安装 小型 --

快速信息

镀锌, 铬酸盐加保护层 辅助锁扣 外露式安装 中型 UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1

快速信息

不锈钢 钝化处理 无限制 隐藏式安装 中型 --

快速信息

不锈钢 钝化处理 -- -- -- --

快速信息

不锈钢 钝化处理 无限制 外露式安装 中型 UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1

快速信息

镀锌, 铬酸盐加保护层 无限制 外露式安装 小型 --

快速信息

不锈钢 钝化处理 无限制 隐藏式安装 小型 --

快速信息

镀锌, 铬酸盐加保护层 可锁定垫圈 外露式安装 重载尺寸 --

快速信息

不锈钢 钝化处理 无限制 外露式安装 中型 UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1

快速信息

不锈钢 钝化处理 辅助锁扣 外露式安装 中型 UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1

快速查找

66 产品

材料

表面处理

进入限制

安装类型

尺寸系列

合规规格

类型

DFCI 号码

Link Style